Skriveni uglovi Beograda

27.10.2016

Participativno mapiranje i interpretacija kulturnog nasleđa grada

 

Radionica 4-6. novembra 2016. godine

Način rada: Radionica je podeljena u 3 segementa. Prvi, teorijski segement ima za cilj da učesnicima radionice predstavi koncepte baštine, participativnog mapiranja, te predstavi plan i ciljeve radionice. Drugi dan radionice rezervisan je za samostalni rad učesnika tj. prikupljanje podataka na terenu, treći za analizu prikupljenih podataka, te za preliminarno osmišljvanje vizulizacije i prezentacije podataka.

 

Petak 4. novembar

15.30h – 17h

Terijski deo: Uvod u glavne koncepte u vezi sa baštinom, prezentacija portala beopatrimonium.com i rada tokom drugog dela radionice u vezi sa interpretacijom baštine.

Predavači: Isidora Stanković i Milena Jokanović

Praktični deo: Razmatranje prostornog aspekta mapiranja, definisanje teritorije koja se mapira, njene karakteristike, granice i druge osobenosti. S obzirom da participativno mapiranje podrazumeva rad u određenoj lokalnoj zajednici u intenzivnoj interakciji sa stanovncima sa kojima se prikupljaju podaci i da su zato potrebne prethodne pripreme, učesnici radionice će imati dvosturku ulogu – ulogu facilitatora mapiranja, ali i onih koji daju podatke i onih koji ih prikupljaju. U zavisnosti od broja učesnika definisaćemo jednu ili dve oblasti delovanja.

17h – 17.30h pauza

17.30h - 19h  

Mapiranje  zvaničnog, ovaj segment ima za cilj da učesnici radionice istraže  i upoznaju se sa istorijsko-kulturnim kontekstom i već prepoznatim nasleđem na teritoriji u kojoj će se sprovoditi mapiranje.

Nakon ove vrste kontekstualizacije, sledi segment Mapiranje  nezvaničnog u okviru kojeg se na primerima dobrih praksi učesnici upoznaju sa tim šta sve još može biti predmet prikupljanja, obrade i interpretacije kulturnog nasleđa i baštine.

Cilj ovog radioničkog dana je kategorizacija informacija koje će se prikupljati i mapirati (javni prostori, mesta okupljanja, lokaliteti od ekološkog značaja, događaji, sećanja na ljude, legende, lokalne priče, prostorne celine, putanje hodanja, specifičnosti arhitekture, hrana, običaji, ulična umetnost itd.), kao i vrsta materijala: foto, audio, tekst, druge vrste dokumenata.

19h – 20h

Finalni segment bavi se definisanjem alata za prikupljanje sadržaja koji će biti u fokusu – intervju. Cilj prvog dana je kreiranje intervjua za razgovor sa stanovncima zajednice. Svaki učesnik će imati zadatak da obavi od 3 do 5 intervuja, tokom drugog dana.

Predavači i mentori: Andrija Stojanović i Virdžinija Đeković

 

Subota 5. novembar

Dan rezervisan za samostlani rad na terenu učesnika radionice tj. obavljanje intervjua.

 

Nedelja 6. novembar

Ovaj radionički dan se sastoji iz dva segmenta: prvi segment od 10h do 12h uvodi novu alatku – community walk. Učesnici će kroz šetnju imati prilike da obiđu neke od ključnih tačaka koje su definisali prvog dana kroz Mapiranje nezvaničnog i da u prostoru putem posmatranja i analize prikupe još neke kvalitativne podatke i zapažanja kojim će dopuniti podatke prikupljene u intervjuima.

Od 13h do 15h nastavlja se rad na analizi prikupljenih intervjua, prikupljeni podaci se ukrštaju sa početnim mapiranjem, zableškama iz community walk-a zatim se pravi plan vizuelizacije  i prezentacije rezultata.

15h do 17h

Izrada prezentacija prikupljenog materijala

17h – 18h

Zaključci radionice i najava sledećeg dela uz druženje

Predavači i mentori: Andrija Stojanović, Virdžinija Đeković


Radionica 11-13. novembra 2016 godine – INTERPRETACIJA KULTURNOG NASLEĐA GRADA

Drugi deo radionice Skriveni uglovi Beograda baviće se temom interpretacije baštine – procesom stvaranja značenja iz materijalih i nematerijalnih ostataka prošlosti koji doprinosi razumevanju i stvaranju odnosa prema nasleđu. Poseban akcenat stavićemo na mogućnosti interpretacije u digitalnom prostoru, sa idejom da kustosiramo materijal prikupljen kroz participativno mapiranje nasleđa tokom prvog dela radionice. U praksi ćemo oprobati metod pravljenja interpretativnog plana, koji je obrazovna, kustoska i menadžerska alatka kojom se baština približava građanima – što vodi ka boljem razumevanju baštine, društvenoj brizi o baštini i društveno-ekonomskom razvoju.

Upoznaćemo se sa primerima dobre prakse, a pitanja na koja ćemo odgovoriti tokom predavanja i radionica su: Zašto interpretiramo, sa kojim ciljem, vrednostima, vizijom i idejama o doprinosu u društvu? Ko treba da bude uključen u proces interpretacije, kako mapiramo i analiziramo aktere u procesu? Šta se interpretira, tj. koji je korpus baštine koji interpretiramo i koje su njene specifičnosti, vrednosti, činjenice, biografije…? Za koga interpretiramo, ko su ciljne grupe i korisnici i kako ih definišemo? Šta su poruke koje šaljemo ljudima, kako se one formiraju i određuju? Šta mogu da budu očekivani rezultati interpretacije, kako ih definišemo i grupišemo? Koji mediji su nam na raspolaganju i kako ih koristiti? Kako će se interpretacija implementirati? Kako će se obaviti evaluacija? Kako će se dugoročno održavati i dopunjavati?

Satnica:

Petak 11. novembar, 17-20h

Uvod u interpretaciju i faze izrade plana interpretacije

Predavač: Višnja Kisić

Subota 12. novembar, 10-14h

Vežbe i mentorski rad za izradu nacrta plana interpretacije

Mentorke: Višnja Kisić, Katarina Živanović, Milena Jokanović

 

Nedelja 6. novembar, 10-14h

Mentorski rad i finalne prezentacije učesnika

Mentorke: Višnja Kisić, Katarina Živanović, Milena Jokanović

14-15h

Zaključci radionice uz druženje

Andrija Stojanović je diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti na smeru za Menadžment i produkciju u pozorištu radiju i kulturi. Od 2011 godine sa kolegama i prijateljima vodi organizaciju „Tačka komunikacije“ sa kojom pravi prostor za kreativno i kritičko izražavanje kroz projekte koji se bave promatranjem grada i promena u njemu. Živi društveni procesi, izloženi različitim uticajima mogu biti nepresušan izvor otvaranja mnogih pitanja u pogledu istorije, identiteta i imidža jedne zajednice. Pored angažovanja u organizaciji „Tačka kominikacije“, trenutno radi kao koordinator projekta Take over na Kolarčevoj zadužbini i aktivan je u inicijaviti Ne da(vi)mo Beograd.

Virdžinija Đeković, menadžerka u kulturi i aktivistkinja, rođena je u Pančevu.  Studirala je Srpsku književnost sa opštom književnošću na Filološkom fakultetu u Beogradu. Diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti na Katedri za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture. U svom master radu, na istom fakultetu bavila se temom inovativnih metoda za razvoj lokalnog kulturnog turizma. Radila je kao radio voditeljka, novinarka, PR, projektna menadžerka i organizatorka na velikom broju projekata, festivala i drugih događaja iz oblasti kulture i umetnosti. Stalna je saradnica uličnih novina „Liceulice”, članica  kolektiva “Belgrade Raw”, a sa kolegama i prijateljima 2011. godine osniva organizaciju „Tačka komunikacije“. Članica je upravnog odbora Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije i studentkinja naučnih doktorskih studija Menadžment u kulturi i medijima na Fakultetu dramskih umetnosti.

Vladimir Dulović, rođen je i odrastao u Beogradu. Diplomirani istoričar koji je znanje sticao u Beogradu i Budimpešti. Radi kao pisac, urednik, predavač, turistički vodič i stručni saradnik u organizaciji Tačka komunikacije. Hobi mu je istorija Beograda a njegova strast da prezentuje svoj rodni grad posetiocima.

Isidora Stanković je doktorandkinja istorije umetnosti u komentorstvu između Seminara za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Doktorske škole za istoriju umetnosti Univerziteta Pariz 1 Panteon-Sorbona u Parizu. Zaposlena je na Univerzitetu Pariz 1 Panteon-Sorbona kao naučni saradnik na projektu CulturalBase, kreiranom u okviru Horizon 2020 programa 2014/2015, a koji predstavlja društvenu platformu sa ciljem da identifikuje i analizira neke od glavnih debata u vezi sa nasleđem i evropskim identitetima. Isidora je završila osnovne studije istorije umetnosti na Filozoskom fakultetu u Beogradu, kao i master studije Seminara za muzeologiju i heritologiju pomenutog fakulteta, pri kojem je radila i kao saradnik u nastavi. Saradnica je Centra za muzeologiju i heritologiju, kao i organizacije Evropa Nostra Srbija, te autor njihovog zajedničkog projekta Beopatrimonuim.com. Bila je koordinator „Letnje škole muzeologije“ organizovane juna 2016. godine u saradnji Centra za muzeologiju i heritologiju, Muzeja „Staro selo“ u Sirogojnu, te Doktorske škole za istoriju umetnosti Univerziteta Pariz 1.

Katarina Živanović je kustos i koordinator za međunarodnu saradnju i projekte u Muzeju istorije Jugoslavi­je. Završila je arheologiju, master studije kulture i roda, magistrirala menadžmet u kulturi i doktorirala muzeologiju i heritologiju na Katedri za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Osim interdis­ciplinarnosti, njenu profesionalnu biografiju karakteriše angažman u različitim resorima – kulturi, obrazo­vanju, turizmu i lokalnoj samoupravi, ali i različitim sektorima – od civilnog i privatnog do javnog. Katarina ima petnaestogodišnje iskustvo u upravljanju arheološkim nalazištima i muzejskim kolekcijama, razvoju kulturno-turističkih proizvoda, edukaciji u muzeologiji, kreiranju muzejskih postavki i izradi menadžment planova za kulturna dobra na Listi svetske baštine. Tokom svog profesionalnog iskustva posebnu pažnju posvetila je uključivanju zajednica u proces interpretacije, zaštite i korišćenja kulturnog nasleđa.

Milena Jokanović je doktorandkinja na studijama Istorije umetnosti pri Centru za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu gde radi kao saradnica u nastavi. Milena je završila osnovne studije na Filozofskom fakultetu, kao i na Fakultetu za kulturu i medije Univerziteta Megatrend, a master studije na Unesko katedri za menadžment u kulturi i kulturnu politiku Univerziteta u Beogradu i Univerziteta Limier u Lionu. Od tada je aktivan menadžer različitih projekta u oblasti kulturnog nasleđa, ali i organizator, koordinator i kustos različitih kulturnih manifestacija i izložbi, i vodič u Muzeju istorije Jugoslavije. U organizaciji Evropa Nostra Srbija koordiniše različite projekte, autorka je projekta Beopatrimonium.com i kustoskinja je nekoliko izložbi o fotografiji.

Višnja Kisić je istoričarka umetnosti, master kulturne politike i menadžmenta i doktor nauka muzeologi­je i upravljanja kulturnim nasleđem. Aktivna je kao menadžerka, istraživač i predavač u polju upravljanja, interpretacije i politika kulturnog nasleđa, sa posebmin fokusom na društvenu zaštitu nasleđa, participaciju i konfliktno nasleđe. Višnja je generalna sekretarka Evropa Nostre Srbija, najveće evropske mreže civilnog društva u oblasti nasleđa, i pokretač je i menadžerka brojnih projekata vezanih za korišćenje, interpretaciju i komunikaciju kulturnog nasleđa. Radi kao predavač pri UNESCO Master programu za kulturnu politiku i menadžment i pri Centru za muzeologiju i heritologiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu. Radila je u kus­toskim i edukativnim odeljenjeima Narodnog muzeja u Beogradu, Muzeja Pegi Gugenhajm, Venecijanskog bijenala, Muzeja umetnosti i arheologije u Kolumbiji. Dobitnica je prestižne evropske nagrade za kulturnu politiku CPRA 2013 na temu kulturnih politika vezanih za nasleđe, konflikte i procese pomirenja i izgradnje mira na Balkanu.